ĐẢNG BỘ HUYỆN THIỆU HÓA                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG BỘ XÃ THIỆU GIANG

                   *                                          Thiệu Giang, ngày 28 tháng 5  năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ THIỆU GIANG

LẦN THỨ XXV NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

        Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiệu Giang lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường xã Thiệu Giang. 142 đại biểu thay mặt cho 306 đảng viên của Đảng bộ về dự Đại hội.

Sau khi nghe Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi bộ và các tầng lớp nhân dân trong xã đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ Huyện; Đại hội thảo luận và thống nhất.

 

QUYẾT NGHỊ

 

        I. Tán thành đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội. Đại hội nhấn mạnh một số vấn đề lớn sau đây:

        1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2015-2020, Đại hội khẳng định:

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn tác động đến quá trình thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 24; song, được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, UBND Huyện, các ban, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã đoàn kết phấn đấu giành được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực ngành cấp Huyện

Kinh tế luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước; Giá trị gia tăng sản xuất bình quân hàng năm đạt 13,45% vượt 0,45%KH, cao hơn so với năm 2015 là 3,45%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành: nông nghiệp 31,5%, giảm 6,5 % so với đầu nhiệm kỳ, chưa đạt mục tiêu Đại hội đề ra là 30%; tiểu thủ CNXD 32,5%, tăng 1,0 % so với đầu nhiệm kỳ, vượt mục tiêu Đại hội đề ra 0,5 %; dịch vụ thương mại 36%, tăng 5,5 % so với đầu nhiệm kỳ, chưa đạt mục tiêu Đại hội đề ra là 36,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 37,5 triệu đồng, đạt 107,1% mục tiêu kế hoạch, tăng 15 triệu đồng so với năm 2015.

Huy động vốn cho đầu tư phát triển vượt mục tiêu kế hoạch và tăng cao so với nhiệm kỳ trước, nhiều cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được xây dựng. Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ theo hướng nâng cao chất lượng và đấy mạnh xã hội hóa. Chính trị ổn định; quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, hoàn thành mục tiêu về đích NTM. Công tác xây dựng Đảng  và hệ thống chính trị được quan tâm. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng cao. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua, là tiền đề vững chắc để xã nhà phấn đấu đến năm 2025 đạt mức thu nhập bình quân chung của cả Huyện.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng nghiêm túc đánh giá những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2015-2020, đó là:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động còn chậm. Quy mô sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - ngành nghề, dịch vụ còn nhỏ, năng lực sản xuất, sức cạnh tranh thấp.

- Chất lượng hoạt động một số lĩnh vực văn hóa chưa cao, công tác vệ sinh môi trường còn thiếu chỉ đạo quyết liệt.

- Tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn một số vấn đề dễ gây mất ổn định.

- Công tác huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, một số thôn còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, yêu cầu. kết quả thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí XDNTM của xã còn chậm so với các xã trong Huyện.

- Công tác lãnh đạo chỉ đạo của các tổ chức Đảng như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác kiểm tra giám sát và dân vận có lúc chưa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị . 

- Nội dung hoạt động của HĐND có nội dung chậm đổi mới. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền có thời điểm, có việc chưa thực sự chủ động và quyết liệt;

- Phương thức và nội dung hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội hiệu quả có mặt chưa cao.

  Nguyên nhân của những yếu kém, khuyết điểm nêu trên là do: Công tác đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chưa bắt kịp chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, còn chậm thích nghi với cơ chế thị trường, còn nặng tư tương trông chờ, ỉ lại.

 Hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền chưa cao và chưa đồng bộ giữa các ngành, các cấp. Tổ chức thực hiện  nhiệm vụ và các nghị quyết, chủ trương, cơ chế chính sách của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện và của xã chưa linh hoạt, quyết liệt và sáng tạo dẫn đến hiệu quả chưa cao.

 Một bộ phận cán bộ, công chức còn yếu về trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, cá biệt một số cán bộ còn ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm, sợ mất lòng.

 Kỷ cương, kỷ luật trong điều hành có lúc, có việc chưa nghiêm; xử lý đối với cán bộ hoàn thành nhiệm vụ không cao, thiếu năng lực chưa kiên quyết.

2. Bước vào thời kỳ 2020 - 2025, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Thiệu Giang chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã quyết tâm thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

        2.1. Về phương hướng:

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa. Đẩy mạnh phát triển về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, dịch vụ thương mại. Huy động tốt các nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Hoàn thành 19/19 tiêu chí XDNTM và chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, xây dựng thôn, xã kiểu mẫu; làm tốt công tác quốc phòng - an ninh. Xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

        2.2. Về một số chỉ tiêu chủ yếu:

* Về kinh tế:

1. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025: 65 triệu đồng.

2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2025: 200ha.

3. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm: 5500 tấn trở lên.

4. Diện tích gieo trồng hàng năm đạt 970 ha; diện tích lúa lai vụ chiêm xuân 85%, vụ mùa 30%; diện tích vụ đông 50 ha; năng suất lúa bình quân cả năm đạt 12,8 tấn/ha; diện tích vùng lúa nguyên liệu cho Tổng Công ty mía đường Lam Sơn đạt 200 ha trở lên; diện tích cây công nghiệp 5 ha.

5. Tổng đàn gia súc năm 2025: 4.000 con, đàn gia cầm: 80.000 con trở lên.

6. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2025: 7 tấn.

7. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn năm 2025: 5 Doanh nghiệp.

8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm 10% so với chỉ tiêu huyện giao.

9. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025: 100%, trong đó tỷ lệ thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: 30%.

10. Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

11. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được nâng cấp, mở rộng đến năm 2025: 100%.

* Về văn hóa xã hội:

12. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm dưới 0,6%.

13. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 1%.

14. Tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2025 dưới 7%.

15. Tỷ lệ người tham gia BHYT trên tổng dân số năm 2025: 95%.

16. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025: 95%.

17. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 100%.

18. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2025: 90%.

19. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:   5/7 thôn.

* Về môi trường:

20. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2025: 100%; trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch: 30%.

21. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025: 100%.

* Về quốc phòng - an ninh trật tự:

22. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm; Hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

23. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2025: 100%.

* Về xây dựng Đảng:

24. Tổng số đảng viên mới được kết nạp thời kỳ 2021-2025: 15 đ/c;

25. Tỷ lệ chi bộ đạt HTT nhiệm vụ bình quân hàng năm: 80%.

* Về xây dựng chính quyền MTTQ và các đoàn thể:

26. Chính quyền, MTTQ và các ĐT thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2.3. Các chương trình trọng tâm.

1. Hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

2. Chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

3. Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động.

2.4. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu:

Một là, phát triển kinh tế toàn diện với tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả và bền vững. 

- Về sản xuất nông nghiệp:

Tích cực chủ động tham gia thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp đến năm 2025 của huyện để tạo bước chuyển biến mới trong sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao và bền vững.

 + Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển ngành trồng trọt theo hướng: Sản xuất hàng hóa, có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao và bền vững, đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất; quy hoạch mở rộng vùng lúa nguyên liệu chất lượng cao phục vụ liên kết sản xuất với Tổng Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn, phấn đấu đến năm 2025 đạt 200ha trở lên, quy hoạch vùng sản xuất vùng rau an toàn và cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Tiếp tục vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, đưa một số cây ăn quả có giá trị hiệu quả kinh tế vào sản xuất.

+ Bổ sung quy hoạch đất để phát triển các khu chăn nuôi tập trung, ưu tiên phát triển chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản, chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp và đàn gia cầm theo hướng gia trại trang trại, đưa tỷ trọng giá trị chăn nuôi trong nông nghiệp đạt từ 40% trở lên, làm tốt công tác phòng chống dịch để nhân dân yên tâm sản xuất.

- Về sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng:

+ Tập trung lãnh, chỉ đạo tạo ra  tốc độ tăng trưởng cao trong phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ hợp sản xuất trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo quy hoạch nông thôn mới. Quan tâm khôi phục phát triển các ngành truyền thống tạo việc làm và tăng tỷ trọng CN-TTCN trong cơ cấu kinh tế.

+ Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã và 7 thôn. Huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn NTM nâng cao có trọng tâm, trọng điểm và có lộ trình cụ thể.

- Về dịch vụ thương mại:

+ Tập trung quy hoạch và tạo điều kiện cơ chế, chính sách để phát triển khu dịch vụ trung tâm của xã, các tụ điểm dịch vụ thương mại, bưu chính viễn thông; khuyến khích phát triển nhanh các doanh nghiệp dịch vụ vận tải, dịch vụ giống, vật tư nông nghiệp, đặc biệt là dịch vụ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông để nhân dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

+ Rà soát, đánh giá lại hiệu quả hoạt động của HTXDVNN, ban hành nghị quyết chuyên đề về đổi mới hoạt động HTXDVNN theo Luật HTX năm 2012 theo hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh, dịch vụ.  

- Khai thác triệt để các nguồn thu, tranh thủ các chính sách hỗ trợ của trên để vừa đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên, vừa có nguồn chi đầu tư phát triển.

Tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể ngay từ đầu nhiệm kỳ để phát triển và quản lý tốt các nguồn thu, chú trọng các nguồn thu thường xuyên và nguồn đấu giá cấp quyền sử dụng đất, các nguồn hỗ trợ có mục tiêu như hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nguồn hỗ trợ theo Nghị quyết HĐND Huyện, nguồn nhân dân tự nguyện đóng góp để đầu tư phát triển, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt 10% chỉ tiêu giao thu của Huyện.

- Nâng cao hiệu qủa quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, chủ động làm tốt công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn.

+ Làm tốt công tác dự báo tình hình phát triển gắn với quy hoạch chung của Huyện để xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo quyết liệt công tác giải quyết các tồn đọng về đất đai. Hoàn thành việc cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 100% hộ nông dân. Tăng cường quản lý sử dụng đất đúng mục đích, xử lý nghiêm túc các vi phạm về lĩnh vực đất đai.

- Lãnh, chỉ đạo thực hiện quản lý tốt việc khai thác tài nguyên trên địa bàn xã, quy định về vệ sinh môi trường trong thôn xóm, công sở, trường học, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo quy ước của các thôn và quy định của UBND xã.

- Thực hiện nghiêm túc công tác PCTT – TKCN hàng năm, trọng tâm thực hiện nghiêm túc phương án 4 tại chỗ, công tác chỉ đạo tiêu úng và sơ tán di dân.

Hai là, đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

- Về giáo dục đào tạo:

 Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS. Lãnh đạo, chỉ đạọ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; phấn đấu 3 trường đến năm 2025 được xếp trong tốp 10 của huyện. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, phấn đấu trong nhiệm kỳ 3 cấp học đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động khuyến học, khuyến tài và hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã.

- Về văn hoá – Thông tin, TDTT:

Tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương, gắn với thực hiện có chất lượng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"; Nâng cao chất lượng hoạt động của các thôn văn hoá, chất lượng gia đình văn hoá, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp.

- Về công tác y tế - dân số KHHGD:

Tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, thực hiện tốt 10 nhiệm vụ của y tế cơ sở gắn với giữ vững xã đạt chuẩn về y tế mức độ II. Chú trọng công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Làm tốt công tác dân số KHHGĐ và phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 0,6%, hạ tỷ lệ SDD về cân nặng xuống dưới 4%.

- Về thực hiện chính sách xã hội, công tác giảm nghèo, công tác đào tạo nghề và xuất khẩu lao động: Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa; làm tốt công tác giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 1%, tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 7%;

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phục vụ chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Lãnh, chỉ đạo chặt chẽ, bài bản công tác xuất khẩu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Ba là, tăng cường công tác quân sự, quốc phòng; đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và khu dân cư an toàn về ANTT. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân hàng năm, công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân và quản lý quân dự bị động viên. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng”, đột xuất, bất ngờ. Chỉ đạo nắm chắc tình hình ở cơ sở, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội trên địa bàn xã. Xây dựng lực lượng quân sự, công an đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính và nhân dân để  huy động tối đa các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM theo hướng đồng bộ và hiện đạị đến năm 2025.

Tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Phấn đấu xã hoàn thành 19/19 tiêu chí XDNTM và 100% số thôn đạt thôn NTM, xã đạt NTM nâng cao vào năm 2025.

Năm là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ, đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ chí Minh và tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức cần kiệm, lối sống lành mạnh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị bổ sung và tái bản lần thứ nhất cuốn lịch sử Đảng bộ Thiệu Giang. Tổ chức tốt việc kỷ niệm 70 năm ngày chia tách và thành lập chi bộ Đảng Thiệu Giang (30/4/1953 - 30/4/2013).

Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt và chất lượng, hiệu quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là nâng cao phẩm chất và trình độ nhận thức mọi mặt cho đảng viên, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên trong công cuộc đổi mới. Làm tốt công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, phấn đấu hàng năm kết nạp mới 3 đảng viên trở lên và có 50% chi bộ kết nạp đảng viên trong năm.

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ; thường xuyên rà soát, sắp xếp, điều chỉnh, kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ sa sút phẩm chất đạo đức, năng lực yếu kém.

T¨ng cư­­êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t cña cÊp ñy, UBKT §¶ng uû trong viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt, c¸c quy ®Þnh cña §¶ng ®èi víi tæ chøc, ®¶ng viªn. TËp trung kiÓm tra nh÷ng ®¬n vÞ cã vÊn ®Ò næi cém, yÕu kÐm, cã th«ng b¸o kÕt luËn vµ ý kiÕn chØ ®¹o kÞp thêi gióp x©y dùng tõng Chi bé trong s¹ch v÷ng mạnh.

Tăng cường công tác dân vận của các cấp ủy Đảng và của hệ thống chính trị, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; kịp thời cổ vũ động viên những điển hình làm tốt công tác dân vận, mô hình “dân vận khéo”, nắm chắc về tình hình tư tưởng của nhân dân, tham mưu xử lý tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV (khoá XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáu là, Đổi mới phương thức hoạt động của HĐND theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác giám sát, đôn đốc của HĐND, thường trực và các tổ HĐND đối với các ngành, các cấp trong việc thực hiện nghị quyết của HĐND, nhất là các kiến nghị hợp lý của cử tri. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND xã, hoạt động của Trưởng thôn trên các lĩnh vực.Tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biển mạnh mẽ trong việc thực hiện cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và công dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc và dân chủ, công khai đúng pháp luật cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cử tri địa phương trong công tác tham gia xây dựng chính quyền.

Bảy là, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng MTTQ và các đoàn thể vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề ở cơ sở. Lãnh đạo tốt đại hội Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp. Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và các chương trình, phong trào, cuộc vận động của cấp trên triển khai, phát động.

Đại hội Đảng bộ xã Thiệu Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đại hội Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và phát triển. Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra là tiền đề và bước đi quan trọng để xã nhà bứt phá đi lên, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.  

        II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Từ kinh nghiệm của khóa XXIV, BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

        III. Thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XX và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Giao Ban chấp hành Đảng bộ xã tổng hợp các ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo BCH Đảng bộ huyện.

        IV. Thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XX Đảng bộ huyện Thiệu Hóa gồm: 7 đồng chí đại biểu chính thức và 01.đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và các ban xây dựng Đảng thuộc Huyện ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

        V. Giao BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu khóa XX Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

        Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ xã đề ra, góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong thời kỳ mới.

 

                                       ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XXV

                                       NHIỆM KỲ 2015 - 2020

  
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT