LỊCH SỬ HÌNH THÀNH XÃ THIỆU GIANG

·                    Đa Lộc: đầu thế kỉ 19 là thôn Hưng, xã Sơn Ôi, tổng Hải Quật, huyện Yên Định, từ thời Minh Mệnh đổi thành Đa Lộc.

·                    Làng Trung: đầu thế kỉ 19 thuộc xã Sơn Ôi, tổng Hải Quật, huyện Yên Định.

·                    Làng Hưng: phía đông giáp Làng Nho, Phía tây giáp Làng Trung, Phía nam giáp Làng tường thuộc xã Định Thành, huyện Yên Định, Phía bắc giáp thôn Hưng Lâm.

·                    Làng Nho: là làng Đường, xã An Xá, tổng Phùng Cầu, huyện Thụy Nguyên.

·                    Vĩnh Xuân: tên nôm là làng Chuối.

·                    Vân Điền.

Đến trước Cách mạng tháng Tám (1945), các thôn xã nói trên thuộc huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Hóa.

Cuối năm 1945, huyện Thụy Nguyên đổi thành huyện Thiệu Hóa.

Sau năm 1945, các thôn làng nêu trên thuộc xã Chùy Giang, huyện Thiệu Hóa. Năm 1953, xã Chùy Giang chia thành các xã Thiệu Giang và Thiệu Long[5].

Ngày 5 tháng 7 năm 1977, Chính phủ có quyết định 177/CP giải thể huyện Thiệu Hoá, 15 xã vùng tả ngạn sông Chu nhập với huyện Yên Đinh thành huyện Thiệu Yên, 16 xã thuộc hữu ngạn sông Chu nhập vào huyện Đông Sơn thành huyện Đông Thiệu ( sau đổi lại là Đông Sơn).Thiệu Giang trực thuộc huyện Thiệu Yên. Ngày 18 tháng 11 năm 1996, theo Nghị định 72/CP của Chính phủ, huyện Thiệu Hoá được tái lập. Năm 1996, xã Thiệu Giang thuộc huyện Thiệu Hóa mới tái lập[7].

Từ ngày 1 tháng 1 băm 1997 huyện Thiệu Hoá đi vào hoạt động bình thường. Từ đây xã Thiệu Giang lại trực thuộc huyện Thiệu Hoá.

 

Trên đây là những nét khái quát về quá trình hình thành xã Thiệu Giang. Trên thực tế việc hình thành cộng đồng dân cư nơi đây kéo dài nhiều thế kỉ và luôn gắn liền với sự hình thành làng, phát triển của các dòng họ .

NST: Lịch sử hình thành Đảng bộ xã Thiệu Giang 


 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT