PHÒNG GD & ĐT THIỆU HÓA

TRƯỜNG MN THIỆU GIANG.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Thiệu Giang, ngày 27   tháng 11   năm 2014

 

 

 

 

BIÊN BẢN TỔNG HỢP

LẤY PHIẾU GIỚI THIỆU QUY HOẠCH NGUỒN CÁN BỘ QUẢN LÝ

GIAI ĐOẠN 2015-2020

............................................................................................................................................

____________

 

Ngày 27 tháng 11 năm 2014, tại trường mầm non Thiệu Giang tổ chức hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch nguồn cán bộ quản lý giai đoạn 2015-2020

Căn cứ kết quả của Tổ kiểm phiếu ngày 27 tháng 11 năm 2014.

Trường mầm Non Thiệu Giang thông báo kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Tổng số phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ

1. Tổng số phiếu: 18 phiếu

2. Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu

3. Số phiếu không hợp lệ: 0.

II. Kết quả

1. Bà: Lê Thị Thu. được 18/18 phiếu (tỷ lệ 100%) giới thiệu để bổ nhiệm chức vụ: Hiệu Trưởng.

            Biên bản được lập thành 02 bản (01 bản gửi bộ phận tổ chức cán bộ để tổ chức triển khai thực hiện, 01 bản Thủ trưởng đơn vị lưu giữ để chỉ đạo).

 

                                  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu)                                                                                                                                         

 

 

 

                                                                                        Trần Thị Thúy