KẾ HOẠCH BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN

Đăng lúc: 10/08/2022 (GMT+7)
100%

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT NHIỆM KỲ TRƯỞNG THÔN 2020 – 2022 BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022 – 2025

UỶ BAN NHÂN DÂN

THIỆU GIANG

Số: 1268 /KH - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT NHIỆM KỲ TRƯỞNG THÔN 2020 – 2022

BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022 – 2025

- Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

- Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, 14, 16, 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã,phường, thị trấn;

- Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 09/2017/TTBNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 14/2018/TTBNV ngày 31/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị quyết Đảng ủy xã Thiệu Giang về việc lãnh đạo công tác tổng kết nhiệm kỳ Trưởng Thôn 2020 – 2022 và bầu Trưởng Thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025.

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đánh giá những kết quả đạt được trong công chỉ đạo điều hành nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng nông thôn mới. Chỉ ra những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu phấn đâú trong nhiệm kỳ mới.

- Việc tổ chức bầu cử trưởng thôn là tiếp tục thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ, có ý thức trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo chỉ đạo từ cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở các thôn và toàn thể nhân dân.

2. Yêu cầu

- Công tác tổng kết nhiệm kỳ trưởng thôn phải được đánh giá một cách khách quan những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế

- Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn phải thực sự dân chủ, khách quan, công khai, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và UBMTTQVN.

- Tuyên truyền Pháp lệnh dân chủ cơ sở, mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử Trưởng thôn; thông báo đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của các cấp và UBND xã về công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025 để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

B. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

I. PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG KẾT NHIỆM KỲ TRƯỞNG THÔN 2020 – 2022.

1. Trưởng thôn báo cáo tổng kết trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 – 2022 ( có hướng dẫn đề cương xây dựng báo cao)

2. Hội Nghị thảo luận, tham gia ý kiến về những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành của trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tham ý ý các giải pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 – 2025.

3. Hội nghị biểu quyết thông qua kết quả đạt được và mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chỉ đạo nhiệm kỳ 2022 – 2025.
II. PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG CÁC BƯỚC BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN

1. Một số quy định chung

- Ngày bầu cử: Ngày 28 tháng 8 năm 2022 (chủ nhật) là ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn toàn xã.

- Về cử tri tham gia bầu cử: UBND xã quyết định hình thức cử tri tham gia bầu cử trưởng thôn là: Cử tri đại diện hộ từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và hiện đang cư trú thường xuyên ở thôn (thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên).

- Phiếu bầu được đóng dấu của UBND xã ở góc trái phiếu bầu.

2. Tiêu chuẩn nhân sự trưởng thôn:

Thực hiện theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ “Về hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố”;

Cụ thể:

- Có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn.

- Đủ 21 tuổi trở lên.

- Có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

- Có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc của cấp trên giao.

3.Công tác chuẩn bị hội nghị bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

3.1. Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử.

3.2. Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn tổ chức hội nghị Ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; báo cáo với Chi ủy Chi bộ thôn, để thống nhất danh sách người ra ứng cử (từ 1 -2 người).

3.3. Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng Ban công tác mặt trận lập danh sách Tổ bầu cử đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thành lập Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đại diện cử tri thôn); quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử, quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu cử Trưởng thôn. Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở thôn, tổ dân phố chậm nhất 7 ngày trước ngày bầu cử.

4. Bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tại hội nghị thôn

4.1. Tổ trưởng tổ bầu cử chủ trì hội nghị bầu cử Trưởng thôn

Hội nghị bầu Trưởng thôn, được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự.

4.2. Việc bầu cử Trưởng thôn thực hiện theo trình tự sau đây:

a) Tổ trưởng tổ bầu cử đọc quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử;

b) Tổ trưởng tổ bầu cử quyết định việc để Trưởng thôn đương nhiệm báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua trước hội nghị cử tri; hội nghị cử tri thảo luận về công tác nhiệm kỳ vừa qua của Trưởng thôn.

c) Tổ trưởng tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn của Trưởng thôn;

d) Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Trưởng thôn do Ban công tác Mặt trận thôn đề cử và Chi ủy Chi bộ thôn thống nhất theo quy trình quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 09/2008/NQLT – CP-UBTWMTTQVN. Tại hội nghị này, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử;

đ) Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành;

e) Tiến hành bầu Trưởng thôn:

- Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định;

- Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, Tổ bầu cử trực tiếp đếm số biểu quyết. Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu.

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu.

Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn; số cử tri tham gia hội nghị; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình toàn thôn.

Ngườitrúngcử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn.

Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử.

g) Tổ trưởng tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu Trưởng thôn, kèm theo Biên bản kiểm phiếu gửi ngay đến Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

3. Trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn thì tến hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời để điều hành hoạt động của thôn cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới.

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời, Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức bầu Trưởng thôn mới. Quy trình bầu Trưởng thôn mới thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị quyết 09/2008/NQLT – CP-UBTWMTTQVN.

5. Việc công nhận kết quả bầu cử

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng tổ bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn hoặc quyết định bầu cử lại; trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trưởng thôn chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

III. KINH PHÍ

Nguồn kinh phí bầu cử Trưởng thôn từ nguồn kinh phí hoạt động thôn và khu dân cư.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Đảng uỷ xã ban hành văn bản lãnh đạo cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025. Phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách địa bàn tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử trưởng thôn.

2. UBND xã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN xã xây dựng kế hoạch bầu cử trưởng thôn; thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, tổ chức hội nghị triển khai và tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và Trang thông tin điện tử xã về mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử trưởng thôn. Chỉ đạo các thôn tổ chức bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã thành công tốt đẹp.

3. UBND xã giao:

- Đồng chí Chủ tịch UBND xã chỉ đạo chung.

- Đồng chí Nguyễn Xuân Cường PCT UBND xã chỉ đạo thôn 1, Thôn 6, Thôn 2, Thôn Vĩnh Xuân. Kiểm tra báo cáo tổng kết của Trưởng thôn và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác Tổng kết và Bầu cử Trưởng thôn.

- Đồng chí Lê Đình Cường PCT UBND xã chỉ đạo thôn Trung Thôn, thôn Đa Lộc, Thôn Vân Điền. Kiểm tra báo cáo tổng kết của Trưởng thôn và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác Tổng kết và Bầu cử Trưởng thôn.

- Công chức Văn phòng UBND xã: Chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn bầu cử và tổng hợp kết quả bầu cử trưởng thôn báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ, UBND xã và UBND huyện.

- Công chức Tài chính - Kế toán: Tham mưu dự trù kinh phí, xây dựng kế hoạch chi cho công tác bầu cử đúng quy định và hướng dẫn của ngành dọc cấp trên.

- Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã: Phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử.

- Công chức Văn hoá - Thông tin, Đài truyền thanh xã: Hướng dẫn các thôn trang trí khánh tiết và có kế hoạch tuyên truyền về bầu cử trưởng thôn đảm bảo đúng theo quy định.

3. Các thôn căn cứ kế hoạch của UBND xã phối hợp triển khai nghiêm túc kế hoạch bầu cử trưởng thôn, đảm bảo đúng quy định, thành công tốt đẹp.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các thôn báo cáo phản ánh kịp thời về UBND xã để tháo gỡ, giải quyết, chỉ đạo tốt cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã.

Trên đây là kế hoạch của UBND xã triển khai công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai nghiêm túc, đạt kết quả cao.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);

- Phòng Nội vụ huyện (b/c);

- BTV Đảng ủy, TT.HĐND (b/c);

- Lãnh đạo UBND, UBMT xã (t/h);

- Thành viên BCĐ bầu cử xã (t/h);

- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, TBCTMT thôn(t/h);

- Lưu: VPUBND xã.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Chinh

KẾ HOẠCH BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN

Đăng lúc: 10/08/2022 (GMT+7)
100%

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT NHIỆM KỲ TRƯỞNG THÔN 2020 – 2022 BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022 – 2025

UỶ BAN NHÂN DÂN

THIỆU GIANG

Số: 1268 /KH - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT NHIỆM KỲ TRƯỞNG THÔN 2020 – 2022

BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022 – 2025

- Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

- Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, 14, 16, 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã,phường, thị trấn;

- Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 09/2017/TTBNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 14/2018/TTBNV ngày 31/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị quyết Đảng ủy xã Thiệu Giang về việc lãnh đạo công tác tổng kết nhiệm kỳ Trưởng Thôn 2020 – 2022 và bầu Trưởng Thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025.

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đánh giá những kết quả đạt được trong công chỉ đạo điều hành nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng nông thôn mới. Chỉ ra những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu phấn đâú trong nhiệm kỳ mới.

- Việc tổ chức bầu cử trưởng thôn là tiếp tục thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ, có ý thức trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo chỉ đạo từ cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở các thôn và toàn thể nhân dân.

2. Yêu cầu

- Công tác tổng kết nhiệm kỳ trưởng thôn phải được đánh giá một cách khách quan những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế

- Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn phải thực sự dân chủ, khách quan, công khai, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và UBMTTQVN.

- Tuyên truyền Pháp lệnh dân chủ cơ sở, mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử Trưởng thôn; thông báo đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của các cấp và UBND xã về công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025 để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

B. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

I. PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG KẾT NHIỆM KỲ TRƯỞNG THÔN 2020 – 2022.

1. Trưởng thôn báo cáo tổng kết trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 – 2022 ( có hướng dẫn đề cương xây dựng báo cao)

2. Hội Nghị thảo luận, tham gia ý kiến về những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành của trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tham ý ý các giải pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 – 2025.

3. Hội nghị biểu quyết thông qua kết quả đạt được và mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chỉ đạo nhiệm kỳ 2022 – 2025.
II. PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG CÁC BƯỚC BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN

1. Một số quy định chung

- Ngày bầu cử: Ngày 28 tháng 8 năm 2022 (chủ nhật) là ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn toàn xã.

- Về cử tri tham gia bầu cử: UBND xã quyết định hình thức cử tri tham gia bầu cử trưởng thôn là: Cử tri đại diện hộ từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và hiện đang cư trú thường xuyên ở thôn (thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên).

- Phiếu bầu được đóng dấu của UBND xã ở góc trái phiếu bầu.

2. Tiêu chuẩn nhân sự trưởng thôn:

Thực hiện theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ “Về hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố”;

Cụ thể:

- Có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn.

- Đủ 21 tuổi trở lên.

- Có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

- Có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc của cấp trên giao.

3.Công tác chuẩn bị hội nghị bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

3.1. Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử.

3.2. Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn tổ chức hội nghị Ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; báo cáo với Chi ủy Chi bộ thôn, để thống nhất danh sách người ra ứng cử (từ 1 -2 người).

3.3. Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng Ban công tác mặt trận lập danh sách Tổ bầu cử đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thành lập Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đại diện cử tri thôn); quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử, quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu cử Trưởng thôn. Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở thôn, tổ dân phố chậm nhất 7 ngày trước ngày bầu cử.

4. Bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tại hội nghị thôn

4.1. Tổ trưởng tổ bầu cử chủ trì hội nghị bầu cử Trưởng thôn

Hội nghị bầu Trưởng thôn, được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự.

4.2. Việc bầu cử Trưởng thôn thực hiện theo trình tự sau đây:

a) Tổ trưởng tổ bầu cử đọc quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử;

b) Tổ trưởng tổ bầu cử quyết định việc để Trưởng thôn đương nhiệm báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua trước hội nghị cử tri; hội nghị cử tri thảo luận về công tác nhiệm kỳ vừa qua của Trưởng thôn.

c) Tổ trưởng tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn của Trưởng thôn;

d) Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Trưởng thôn do Ban công tác Mặt trận thôn đề cử và Chi ủy Chi bộ thôn thống nhất theo quy trình quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 09/2008/NQLT – CP-UBTWMTTQVN. Tại hội nghị này, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử;

đ) Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành;

e) Tiến hành bầu Trưởng thôn:

- Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định;

- Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, Tổ bầu cử trực tiếp đếm số biểu quyết. Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu.

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu.

Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn; số cử tri tham gia hội nghị; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình toàn thôn.

Ngườitrúngcử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn.

Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử.

g) Tổ trưởng tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu Trưởng thôn, kèm theo Biên bản kiểm phiếu gửi ngay đến Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

3. Trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn thì tến hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời để điều hành hoạt động của thôn cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới.

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời, Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức bầu Trưởng thôn mới. Quy trình bầu Trưởng thôn mới thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị quyết 09/2008/NQLT – CP-UBTWMTTQVN.

5. Việc công nhận kết quả bầu cử

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng tổ bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn hoặc quyết định bầu cử lại; trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trưởng thôn chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

III. KINH PHÍ

Nguồn kinh phí bầu cử Trưởng thôn từ nguồn kinh phí hoạt động thôn và khu dân cư.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Đảng uỷ xã ban hành văn bản lãnh đạo cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025. Phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách địa bàn tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử trưởng thôn.

2. UBND xã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN xã xây dựng kế hoạch bầu cử trưởng thôn; thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, tổ chức hội nghị triển khai và tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và Trang thông tin điện tử xã về mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử trưởng thôn. Chỉ đạo các thôn tổ chức bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã thành công tốt đẹp.

3. UBND xã giao:

- Đồng chí Chủ tịch UBND xã chỉ đạo chung.

- Đồng chí Nguyễn Xuân Cường PCT UBND xã chỉ đạo thôn 1, Thôn 6, Thôn 2, Thôn Vĩnh Xuân. Kiểm tra báo cáo tổng kết của Trưởng thôn và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác Tổng kết và Bầu cử Trưởng thôn.

- Đồng chí Lê Đình Cường PCT UBND xã chỉ đạo thôn Trung Thôn, thôn Đa Lộc, Thôn Vân Điền. Kiểm tra báo cáo tổng kết của Trưởng thôn và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác Tổng kết và Bầu cử Trưởng thôn.

- Công chức Văn phòng UBND xã: Chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn bầu cử và tổng hợp kết quả bầu cử trưởng thôn báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ, UBND xã và UBND huyện.

- Công chức Tài chính - Kế toán: Tham mưu dự trù kinh phí, xây dựng kế hoạch chi cho công tác bầu cử đúng quy định và hướng dẫn của ngành dọc cấp trên.

- Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã: Phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử.

- Công chức Văn hoá - Thông tin, Đài truyền thanh xã: Hướng dẫn các thôn trang trí khánh tiết và có kế hoạch tuyên truyền về bầu cử trưởng thôn đảm bảo đúng theo quy định.

3. Các thôn căn cứ kế hoạch của UBND xã phối hợp triển khai nghiêm túc kế hoạch bầu cử trưởng thôn, đảm bảo đúng quy định, thành công tốt đẹp.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các thôn báo cáo phản ánh kịp thời về UBND xã để tháo gỡ, giải quyết, chỉ đạo tốt cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã.

Trên đây là kế hoạch của UBND xã triển khai công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai nghiêm túc, đạt kết quả cao.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);

- Phòng Nội vụ huyện (b/c);

- BTV Đảng ủy, TT.HĐND (b/c);

- Lãnh đạo UBND, UBMT xã (t/h);

- Thành viên BCĐ bầu cử xã (t/h);

- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, TBCTMT thôn(t/h);

- Lưu: VPUBND xã.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Chinh

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT