KẾ HOẠCH TUYỂN QUÂN NĂM 2012

Đăng lúc: 10/10/2020 (GMT+7)
100%

KẾ HOẠCH TUYỂN QUÂN NĂM 2012

UBND XÃ THIỆU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐNVQS XÃ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 01/ KH- HĐ

Thiệu Giang, ngày 01 tháng 10 năm 20220

KẾ HOẠCH

Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Căn cứ nhiệm vụ QP năm 2020, căn cư vào thông báo số: 084/TB- BCH ngày 18/9/2020 của Ban CHQS huyện Thiệu Hoá về việc chuẩn bị tuyển quân năm 2021.

Căn cứ vào kế hoạch số 558/ KH- UBND ngày 30/9/2020 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2020, hội đồng NVQS xã xây dựng kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 cụ thể sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1, Mục đích: Tuyên truyền rộng khắp về Luật NVQS công bố ngày 19/6/2015, nâng cao trách nhiệm của mọi công dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Tích cực tuyên truyền và vận động công dân trên địa bàn xã chấp hành tốt trách nhiệm trong thực hiện Luật NVQS và động viên công dân trong độ tuổi nhập ngũ tham gia khám tuyển NVQS năm 2021 đạt kết quả cao.

2,Yêu cầu: Công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2021 phải thực hiện đúng Luật NVQS, dân chủ, công khai.

Các thành viên của HĐNVQS xã , Ban chỉ huy quân sự xã , các ngành có liên quan, các tổ chức chính trị xã hội, các đồng chí trưởng thôn tổ chức phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2021, đảm bảo về thời gian theo kế hoạch đề ra.

II. Đối tượng và tiêu chí tuyển chọn:

1, Đối tượng:

Là nam công dân đủ từ 18 đến 25 tuổi có hộ khẩu thường trú tại đia phương, lấp từ thấp đến cao cho đến khi đủ chỉ tiêu sinh từ ( Tháng 02/1996 đến 02/ 2003. Riêng nam công dân có trình độ đại học cao đẳng lấy từ (18 tuổi đến 27 tuổi) tức sinh tháng 02/ 1994 đến 02/2003.

Về tiêu chí chính trị; Thực hiện theo thông tư số 50/ 2016/TTLT- BQP- BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Lai lịch chính trị gia đình phải rõ ràng, trong sạch, bản thân thanh niên nhập ngũ phải có phẩm chất đạo đức tốt, không tiền án, tiền sự.

Về sức khoẻ lấy từ sức khoẻ đạt loại 1,2,3 theo quy định của thông tư số 16/02016/TTLT-BYT- BQP ngày 30/6/2016 Liên Bộ y tế và Bộ Quốc phòng; thứ tự lấy từ cao xuống thấp, đến khi đủ chỉ tiêu.

Về văn hoá tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có trình độ văn hoá từ lớp 8 trở

lên.

III. Biện pháp và thời gian tổ chức thực hiện:


1, Biện pháp: Tổ chức thực hiện theo các bước sau;

+ Tham mưu để cấp ủy đảng ra được NQ trọng tâm về công tác tuyển quân, tổ chức quán triệt đến từng đến với toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

+ Tổ chức kiện toàn Hội đồng NVQS xã, họp HĐNVQS mở rộng với Trưởng thôn, Bí thư chi bộ 7 thôn tổ chức xét duyệt chốt danh sách gọi công dân tham khám.

+ Hoàn chỉnh danh sách báo cáo với cấp ủy, BCHQS huyện .

+ Tổ chức họp hội nghị mở rộng triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu cho từng đơn vị.

+ Tổ chức đưa thông báo gọi khám tuyển đến từng công dân và gia đình công dân trong diện gọi khám, trước thời gian tổ chức khám sơ tuyển là 20 ngày.

+ Tổ chức khám sơ tuyển tại xã, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ, ký cam kết báo cáo kết quả về Ban chi huy QS huyện.

+ Tổ chức quản lý và điền động công dân tham gia khám tuyển tại huyện đạt kết quả tốt.

+ Tổ chức thâm nhập, gặp gỡ thực hiện bước ba gặp bốn biết, quản lý tốt số công dân trong diện nhập ngũ.

+ Tổ chức hội nghị tặng quà gặp mặt và tiễn đưa công dân lên đường nhập ngũ,bàn giao quân cho BCHQS huyện.

2, Thời gian tổ chức:

- Ngày 5/10/ 2020 họp cán bộ TĐT tổ chức triển khai khảo sát năm nguồn thời gian khảo sát từ ngày 05/10 đến 10/10/2020.

- Từ ngày 10/10- 14/10/2020 họp HĐNVQS xã, mở rộng đến trưởng thôn. Tổng kết công tác tuyển quân năm 2020, xét duyệt danh sách công dân gọi khám tuyển, tổ chức viết thông báo và cấp thông báo đến các công dân trong diện gọi khám sơ tuyển.

- Ngày 16 (hoạc 18)/10/2020 tổ chức họp thường trực HĐNVQS xã thông nhất quyết định giao chỉ tiêu gọi khám tuyển cho các thôn.

- Ngày 20/10/2020 Ban chỉ huy quân sự xã tổ chức giao ban TĐT và báo cáo kết quả cấp thông báo.

- Ngày 30/10/2020 tiếp tục cấp thông báo lần 2 cho công dân và gia đình ấn định ngày khám tuyển.

- Ngày 05/11/2020 họp hội đồng sơ khám tuyển và phân công các thành viên trong công tác khám sơ tuyển tại xã.

- Dự kiến thời gian khám sơ tuyển vào ngày 10/11/2020 tổ chức sơ khám tuyển tại xã.

Thời gian khám vét vào ngày 14/11/2020, kết thúc sơ tuyển báo cáo danh sách hoàn tất mọi hồ sơ công dân đủ tiêu chuẩn khám tuyển tại huyện về BCHQS huyện, địa điềm khám sơ tuyển tại trạm y tế.

- Dự kiến ngày 05 đến 11/12/2020 tổ chức đưa công về huyện khám sức khỏe, xét nghiệm HIV, xét nghiệm ma tuý. (Có thông báo cụ thể cho các công dân và đơn vị sau)

- Dự kiến thời gian tổ chức thâm nhập, liên hoan tặng quà, cấp phát quân, chốt quân số nhập ngũ từ ngày 10/01/ đến ngày 15/01/2021.

- Dự kiến thanh niên lên đường nhập ngũ từ cuối tháng 02/ 2021 và đầu tháng 03/ 2021 hội đồng NVQS xã tổ chức giao quân cho huyện và đơn vị.

IV, Nhiệm vụ của các thành viên HĐNVQS xã, các ngành:


Cơ quan BCHQS xã là cơ quan tham mưu chính cho HĐNVQS xã trong toàn bộ các bước. cần phân công các đ/c chí trong Ban CHQS xã đảm nhiệm các nội dung công việc, trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân.

Các ngành có liên quan, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức phối hợp thực hiện tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự tạo nhận thức đến con em hội viên mình trong việc chấp hành thông báo khám sở tuyển của HĐNVQS xã.

Các đ/c thành viên HĐNVQS xã được phân công phụ trách các thôn, bán cơ sở để cùng với các thôn động viên đủ chỉ tiêu (TN) gọi khám, và gọi nhập ngũ

Trạm Trưởng tạm y tế có trách nhiệm tham mưu thành lập HĐKSK và tham mưu tổ chức khám sở tuyển đúng thời gian và đảm bảo hướng dẫn của trên. Phối hợp với Ban CHQS xã, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân viên tổ chức tốt công tác khám sơ tuyển tại trạm.

Cán bộ văn hoá xã phối hợp với trường PTCS rà soát về chất lượng văn hoá của các công dân trong diện gọi khám và nhập ngũ. Chỉ đạo đài truyền thanh xã tổ chức tập trung tuyên truyền tốt Luật NVQS, kế hoạch, Thông báo danh sách (TN) gọi khám, Quyết định giao chỉ tiêu của HĐNVQS xã.

TĐT có vai trò tham mưu cho cấp ủy, trưởng thôn về nhiệm vụ trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch.

Các cấp ủy Đảng tổ chức thực hiện tốt NQ của Đảng ủy về nhiệm vụ tuyển quân năm 2020

Ban công an xã phối hợp với BCHQS xã để năm trắc tình hình về chất lượng chính trị của công dân trúng tuyển. Quản lý tốt công dân trong diện khám tuyển và gọi nhập ngũ. Thực hiện tốt nhiệm vụ An ninh trong ngày khám sơ tuyển tại xã, quản lý công dân tham gia khám tuyển tại huyện. Tham mưu cho HĐNVQS xã, chủ tịch UBND xã xử lý các công dân vị phạm không tham gia khám tuyển NVQS.

Cán bộ tư pháp, bộ phận một cửa tập trung phối hợp với Ban CHQS xã quản lý tốt số công dân trong diện gọi khám không giao dịch hồ sơ với các công dân đã có trong danh sách và có thông báo, lệnh gọi khám.

Cán bộ tài chính kế toán xã có nhiệm vụ tham mưu cho HĐNVQS xã về kinh phí phục vụ nhiệm vụ tuyển gọi công dân nhập ngũ.

III. Kinh phí tổ chức thực hiện:

- Bao gồm các kinh phí sau:

+ Kinh phí phục vụ khảo sát điều tra.

+ Kinh phí phục vụ tổng kết công tác tuyển quân năm 2020 và họp xét công dân gọi khám, nhập ngũ của HĐNVQS xã, kinh phí tổ chức khám tuyển xã tới huyện, in ấn hồ sơ, chụp ảnh hoàn thiện hồ sơ, giao quân.

+ Kinh phí gặp mặt tặng quà công dân lên đường nhập ngũ.

Đây là toàn bộ kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021 UBND xã, HĐNVQS xã yêu cầu các ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Nơi nhận TM: HĐNVQS XÃ THIỆU GIANG

- Đảng ủy(b/c) CHỦ TỊCH

- Ban CHQS huyện(b/c)

- Các ngành (t/h)


- Các Đ/C TT( t/h)

- Lưu VP

Nguyễn Văn Chinh

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THIỆU GIANG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: …. /QĐ - UBND Thiệu Giang, ngày..... tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự xã

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THIỆU GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 Căn cứ Luật NVQS công bố ngày 19 tháng 6 năm 2015.

Theo đề nghị của ông; Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy QS xã Thiệu Giang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã gồm các ông bà có tên sau:


1. Ông:

2. Ông:

3. Ông:

4. Ông:

5. Ông:

6. Ông:

7. Ông:

8. Ông:

9. Ông: 10.Ông 11.Ông 12.Ông: 13.Ông: 14.Ông:

15. Ông:

16. Ông:

17. Bà:

18. :

19. Bà:

20.

Nguyễn Văn Chinh

Lê Đình Cường Đặng Đình Quang Nguyễn An Ninh Lê Văn Công

Lê Văn Thao Phạm Minh Tý Lê Văn Hùng Trịnh Sóng Biển

Phạm Trung Hiếu Lê Quang Điện

Nguyễn Xuân Cường Phan Thạch Chung Nguyễn Văn Trường Lê Văn Tình

Trần Văn Hài Lê Thị Ngoan Hoàng Thị Hằng Lê Thị Thu

Lê Thị Tâm

CT: UBND xã

PCT; UBND xã

CHT, Ban CHQS Trưởng CA xã CHP; Ban CHQS xã PCT; HĐND xã CT: MTTQ

CT; HND xã PCT; HCCB xã

PCA xã

Trưởng trạm y tế CB: VP: UBND

Cán bộ CS-VH xã BT Đoàn xã

ĐUV: PCTUBMTTQ xã TĐ- TT xã

CN; UBKT- VP ĐU CT HPN xã

Cán bộ TP xã Cán bộ KT xã

CT: HĐNVQS xã

PCT: HĐNVQ xã PCT: TT- HHĐNVQS xã

PCT: HĐNVQS xã quản lý CD Ủy viên

Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên

Ủy viên

Điều II: Hội đồng NVQS xã có nhiệm vụ tham mưu cho UBND xã Thiệu Giang về việc tuyên truyền rộng khắp Luật NVQS năm 2015 đến với cán bộ, Đảng viên, nhân dân trên địa bàn xã .

Thực hiện công tác tổng kết công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và thực hiện tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021 đảm bảo chỉ tiêu UBND huyện Thiệu Hoá giao hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2021.

Tổ chức rà soát chốt danh sách công dân trong diện gọi khám tuyển. Chỉ đạo các thôn điều động, động viên công dân trong diện gọi khám thực hiện tốt công tác gọi khám sơ tuyển và khám tuyển. Đồng thời tham mưu cho UBND xã xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm Luật NVQS.

Điều III: Ông cán bộ văn phòng UBND xã và các ông bà có tên ở điều một chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi nhận CHỦ TỊCH

- Đảng ủy (b/c)

- BCHQS huyện (b/c)

- Các đ/c có tên ở điều 1(t/h)

- Lưu VP- UBND

Nguyễn Văn Chinh


DANH SÁCH

Phân công cán bộ phụ trách công tác tuyển chọ công dân nhập ngũ 2021

(Kèm theo quyết định số:....../ QĐ- UBND ngày / 2020)

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG

1

Nguyễn Văn Chinh

CT: UBND xã

CT: HĐNVQS xã PT chung

2

Lê Đình Cường

PCT; UBND xã

PCT: HĐNVQ xã PT chung

3

Đặng Đình Quang

CHT, Ban CHQS

PCT: TT- HĐNVQS xã tham mưu chính

4

Nguyễn An Ninh

Trưởng CA xã

PCT: HĐNVQS xã phụ trách công

tác an ninh, chất lượng chính trị, quản lý CD và xử lý công dân vi phạm

5

Lê Văn Công

CHP; Ban CHQS

TDKT, Thâm nhập, lập hồ sơ quân

nhân


6

Lê Văn Thao

PCT; HĐND xã

Chỉ đạo PT thôn Vĩnh Xuân

7

Phạm Minh Tý

CT: MTTQ xã

Chỉ đạo PT thôn 1(Đường Thôn)

8

Lê Văn Hùng

CT; HND xã

Chỉ đạo PT thôn 6(Trung Thành)

9

Trịnh Song Biển

PCT; HCCB xã

PT thôn Đa Lộc

10

Phạm Trung Hiếu

PCA xã

PT công tác an ninh, theo dõi công

dân tham ra sơ khám tuyển.

11

Lê Quang Điện

Trưởng trạm y tế

PT khám tuyển, hồ sơ sức khoẻ

12

Nguyễn Xuân Cường

CB: VP: UBND

PT thôn Trung Thôn và cơ sở vật chất

phục vụ hội nghị, công tác khám tuyển

13

Phan Thạch Chung

Cán bộ CS-VH xã

PT công tác TT và Thôn 6, phối hợp

với trường PTCS công tác rà soát trịnh độ văn hoá công dân.

14

Nguyễn Văn Trường

BT Đoàn xã

Chỉ đạo, PT thôn Trung Thôn, làm hồ

sơ đoàn viên tổ chức kết nạp đoàn cho công dân nhập ngũ.

15

Lê Văn Tình

ĐUV:

PCTUBMTTQ xã

Chỉ đạo phụ trách thôn Đa Lộc

16

Trần Văn Hài

TĐ- TT xã

PT TT Luật NVQS, kế hoạch, thông

báo về công tác tuyển quân

17

Lê Thị Ngoan

CN; UBKT- VP

ĐU

Chỉ đạo, PT Thôn Vân Điền

18

Hoàng Thị Hằng

CT HPN xã

Chỉ đạo, PT thôn 2(Hưng Thôn)

19

Lê Thị Thu Hà

Cán bộ TP xã

PT công tác theo dõi công dân tại

phòng một cửa

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THIỆU GIANG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: ..... / QĐ- UB Thiệu Giang, ngày 2 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo khám sơ tuyển

Thực hiện nghiã vụ quân sự (NVQS) năm 2020

CHỦ TỊCH UBND XÃ THIỆU GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015


Căn cứ Luật NVQS công bố ngày 19 tháng 6 năm 2015.

Theo đề nghị của ông chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy QS xã Thiệu Giang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thành lập Ban chỉ đạo khám sức khỏe sơ tuyển NVQS năm 2021 gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông:

2. Ông:

3. Ông:

4. Ông:

5. Ông:

6. Ông:

7. Ông:

8. Ông: 9.Ông: 10.Ông:

11. Ông:

Nguyễn Văn Chính Lê Đình Cường

Đặng Đình Quang Nguyễn An Ninh Lê Văn Công

Phạm Trung Hiếu Nguyễn Xuân Cường Nguyễn văn Trường Lê Quang Điện

Trần Văn Hài Phan Thạch Chung

CT: UBND xã PCT; UBND xã

CHT BanCHQS xã Trưởng CA xã CHP BanCHQS xã PCA xã

Công chức VP BT: Đoàn xã

Trưởng trạm y tế Trưởng đài

Cán bộ VH xã

Trưởng ban Phó ban

Phó ban thường trực

Phó ban phụ trách - AN

Ban viên ; PT gọi KT,làm hồ sơ Ban viên PT: TD gọi công dân Ban viên thư ký

Ban viên; động viên

Ban viên; Khám tuyển Ban viên tuyên truyền Ban viên; TT- TT

Điều II: Ban chỉ đạo khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự có nhiệm vụ khám sức khỏe cho công dân trọng diện gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.Trong quá trình thực hiên thường xuyên báo cáo tiến độ, các vướng mắc về HĐNVQS xã.

Thực hiện đúng quy chế khám sơ tuyển, các tiêu chuẩn khám tuyển.Thiết lập văn bản công dân vị phạm quy chế khám tuyển báo cáo về HĐNVQS xã để xử lý theo Luật.

Tổ chức khám sơ tuyển đúng thời gian, đúng địa điểm, lập danh sách báo cáo kết quả những công đủ điều kiện sức về HĐNVQS xã. Nếu thiếu tiếp tục thực hiện khám bổ xung. Hết nhiệm vụ khám tuyển tự giải tán.

Điều III: Ông cán bộ văn phòng UBND xã và các ông bà có tên ở điều một chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận CHỦ TỊCH

- Đảng ủy (b/c)

- BCHQS huyện (b/c)

- Các đ/c có tên ở điều 1(t/h)

- Lưu VP- UBND

Nguyễn Văn Chinh

UBND XÃ THIỆU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ....../QC- HĐNVQS Thiệu Giang, ngày tháng năm 2020

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Thiệu Giang


Căn cứ Luật chính quyền địa phương ngày 19/ 6/2015. Căn cứ vào Luật nghĩa vụ quân sự ngày 19/ 6/2015.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thiệu Giang xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng NVQS, tổ chức hoạt động Hội đồng NVQS như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã (HĐNVQS) ban hành quy chế này thống nhất về công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, quyết định các vấn đề về Nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định của Luật.

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tập thể HĐNVQS và các thành viên HĐNVQS.

Điều 2: Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã căn cứ vào Quyết định giao chỉ tiêu nhập ngũ của huyện, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, chủ trương NQ lãnh đạo của Đảng uỷ, kế hoạch của HĐNVQS, tình hình nhiệm vụ cụ thể của địa phương và MTTQ, các đoàn thể, ban ngành có liên quan đến thực hiện Nghĩa vụ quân sự.

Điều 3: Tổ chức và hoạt động của HĐNVQS đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành thường xuyên trực tiếp của Chủ tịch UBND xã. Mọi thành viên, mọi tổ chức có trách nhiệm và tạo mọi điều kiện cho HĐNVQS hoạt động. Đồng thời phát huy, duy trì công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong xã.

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Điều 4: Hội đồng Nghĩa vụ quân sự được thành lập theo Điều 36 của Luật NVQS năm 2015 để UBND cùng cấp thực hiện pháp Luật về NVQS. Thành phần của Hội đồng NVQS cấp xã gồm:

Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Chủ tịch UBND xã;

Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS chung là đồng chí Phó chủ tịch UBND xã, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã;

Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Trưởng Công an xã;

Các ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự là người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh huyện và một số cơ quan, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định.

Điều 5: Hội đồng Nghĩa vụ quân sự làm việc theo nguyên tắc tập thể; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cùng cấp (cấp xã) về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự tại địa phương; Nghị quyết của Hội đồng phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.


Điều 6: Hội đồng Nghĩa vụ quân sự có trách nhiệm phân công công tác các thành viên phụ trách theo dõi, chỉ đạo địa bàn cơ sở; mỗi thành viên HĐNVQS chỉ đạo 1 thôn.

CHƯƠNG III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Điều 7: Nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã.

1- Giúp Ủy ban nhân dân cấp thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự và chỉ đạo, hướng dẫn các Trưởng thôn thực hiện tốt các công tác thực hiện NVQS; Nhất là công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ.

2- Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quyết định công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

3- Giúp Ủy ban nhân dân tổ chức bàn giao công dân được gọi nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho huyện, tổ chức đăng ký, quản lý, điều động hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ.

4- Giúp Ủy ban nhân dân xã kiểm tra, việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội và quản lý công dân trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương.

5- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Điều 8: Quyền hạn của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã. a- Cơ quan quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự:

Ủy ban nhân dân xã thống nhất quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự trên địa bàn

xã.

Ban Chỉ huy quân sự xã chịu trách nhiệm giúp UBND xã thực hiện quản lý nhà

nước về nghĩa vụ quân sự.

Công an xã chịu trách nhiệm giúp UBND xã quản lý về công dân cùng với Ban CHQS xã tham mưu cho UBND – HĐNVQS xã tổ chức thông báo đến công dân tham gia khám tuyển và quản lý chặt trẽ công dân. Tham mưu cho UBND xã xử lý các công dân vị phạm về nghĩa vụ quân sự.

Các ban, ngành, Uỷ ban mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã thực hiện quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự theo chức năng thẩm quyền.

b- Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã :

Tham gia ý kiến vào việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi công dân, góp ý phê bình cán bộ đảng viên thực hiện chưa đúng trách nhiệm, quyền hạn trong việc thực hiện NVQS.

Phản ánh những vấn đề chưa thống nhất chỉ đạo giữa HĐNVQS với các ngành chức năng và địa phương. Tuyệt đối chấp hành ý kiến chỉ đạo của thường vụ Đảng ủy, cơ quan quân sự cấp trên.


Điều 9: Nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan quân sự xã (cơ quan thường trực giúp về chuyên môn cho HĐNVQS):

Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về Nghĩa vụ quân sự.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện Nghĩa vụ quân sự.

Phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về Nghĩa vụ quân sự.

Kiểm tra, khen thưởng, xử lý vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo về Nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Tổng kết công tác thi hành pháp luật về Nghĩa vụ quân sự, tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.

Chương IV

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CỦA HĐNVQS XÃ

Điều 10: Chế độ sinh hoạt thường kỳ.

- Mỗi giai đoạn quan trọng trong tiến trình kế hoạch thời gian tổ chức hội nghị toàn thể HĐNVQS để bàn bạc, thống nhất đánh giá kết quả thực hiện, triển khai kế hoạch nhiệm vụ tiếp theo (nội dung cụ thể cho HĐNVQS phối hợp với các ban ngành, các thành viên HĐNVQS để chuẩn bị).

Điều 11: Sinh hoạt bất thường.

Khi đa số nhiều thành viên HĐNVQS đề nghị, vượt quá thẩm quyền chỉ đạo của các thành viên mà phía dưới cơ sở không giải quyết được thì Chủ tịch Hội đồng triệu tập toàn thể HĐNVQS để tổ chức hội nghị nghe các ý kiến của các thành viên HĐNVQS và cơ quan thường trực báo cáo hoặc nghe quán triệt nội dung do HĐNVQS triển khai, kết luận giải quyết những vấn đề cấp bách.

Điều 12: Kiện toàn và bổ sung Hội đồng NVQS.

Sau khi mỗi lần Đại hội Đảng, HĐND nhiệm kỳ 5 năm, hàng năm 1 lần (theo kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm) được tổ chức tiến hành kiện toàn, bổ sung để hoạt động của HĐNVQS trong thực hiện nghĩa vụ quân sự hàng năm theo kế hoạch của trên bảo đảm thống nhất và hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Chương V

CÁC MỐI QUAN HỆ

Điều 13: Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phải phục tùng sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo quản lý nhà nước và điều hành của UBND, thống nhất chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phải tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu, trả lời những kiến nghị của các thôn, các ngành, đoàn thể và tạo điều kiện thuận lợi quyền bình đẳng, dân chủ cho công dân thực hiện Nghĩa vụ quân sự.


Chương VI

CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH CHO HĐNVQS

Điều 14: Giao cho bộ phận Tài chính tham mưu cho UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã khai thác nguồn đảm bảo kinh phí cho nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm theo Luật ngân sách.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15: Quy chế này được phổ biến đến mọi thành viên trong Hội đồng NVQS huyện để thực hiện.

QUÂN SỰ

Nơi nhận:

- Ban CHQS huyện (để B/c);

- Đảng ủy, TT. HĐND-UBND;

- Các thành viên HĐNVQS;

- Lưu: VT, QS,

Nguyễn Văn Chinh

KẾ HOẠCH TUYỂN QUÂN NĂM 2012

Đăng lúc: 10/10/2020 (GMT+7)
100%

KẾ HOẠCH TUYỂN QUÂN NĂM 2012

UBND XÃ THIỆU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐNVQS XÃ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 01/ KH- HĐ

Thiệu Giang, ngày 01 tháng 10 năm 20220

KẾ HOẠCH

Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Căn cứ nhiệm vụ QP năm 2020, căn cư vào thông báo số: 084/TB- BCH ngày 18/9/2020 của Ban CHQS huyện Thiệu Hoá về việc chuẩn bị tuyển quân năm 2021.

Căn cứ vào kế hoạch số 558/ KH- UBND ngày 30/9/2020 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2020, hội đồng NVQS xã xây dựng kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 cụ thể sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1, Mục đích: Tuyên truyền rộng khắp về Luật NVQS công bố ngày 19/6/2015, nâng cao trách nhiệm của mọi công dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Tích cực tuyên truyền và vận động công dân trên địa bàn xã chấp hành tốt trách nhiệm trong thực hiện Luật NVQS và động viên công dân trong độ tuổi nhập ngũ tham gia khám tuyển NVQS năm 2021 đạt kết quả cao.

2,Yêu cầu: Công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2021 phải thực hiện đúng Luật NVQS, dân chủ, công khai.

Các thành viên của HĐNVQS xã , Ban chỉ huy quân sự xã , các ngành có liên quan, các tổ chức chính trị xã hội, các đồng chí trưởng thôn tổ chức phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2021, đảm bảo về thời gian theo kế hoạch đề ra.

II. Đối tượng và tiêu chí tuyển chọn:

1, Đối tượng:

Là nam công dân đủ từ 18 đến 25 tuổi có hộ khẩu thường trú tại đia phương, lấp từ thấp đến cao cho đến khi đủ chỉ tiêu sinh từ ( Tháng 02/1996 đến 02/ 2003. Riêng nam công dân có trình độ đại học cao đẳng lấy từ (18 tuổi đến 27 tuổi) tức sinh tháng 02/ 1994 đến 02/2003.

Về tiêu chí chính trị; Thực hiện theo thông tư số 50/ 2016/TTLT- BQP- BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Lai lịch chính trị gia đình phải rõ ràng, trong sạch, bản thân thanh niên nhập ngũ phải có phẩm chất đạo đức tốt, không tiền án, tiền sự.

Về sức khoẻ lấy từ sức khoẻ đạt loại 1,2,3 theo quy định của thông tư số 16/02016/TTLT-BYT- BQP ngày 30/6/2016 Liên Bộ y tế và Bộ Quốc phòng; thứ tự lấy từ cao xuống thấp, đến khi đủ chỉ tiêu.

Về văn hoá tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có trình độ văn hoá từ lớp 8 trở

lên.

III. Biện pháp và thời gian tổ chức thực hiện:


1, Biện pháp: Tổ chức thực hiện theo các bước sau;

+ Tham mưu để cấp ủy đảng ra được NQ trọng tâm về công tác tuyển quân, tổ chức quán triệt đến từng đến với toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

+ Tổ chức kiện toàn Hội đồng NVQS xã, họp HĐNVQS mở rộng với Trưởng thôn, Bí thư chi bộ 7 thôn tổ chức xét duyệt chốt danh sách gọi công dân tham khám.

+ Hoàn chỉnh danh sách báo cáo với cấp ủy, BCHQS huyện .

+ Tổ chức họp hội nghị mở rộng triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu cho từng đơn vị.

+ Tổ chức đưa thông báo gọi khám tuyển đến từng công dân và gia đình công dân trong diện gọi khám, trước thời gian tổ chức khám sơ tuyển là 20 ngày.

+ Tổ chức khám sơ tuyển tại xã, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ, ký cam kết báo cáo kết quả về Ban chi huy QS huyện.

+ Tổ chức quản lý và điền động công dân tham gia khám tuyển tại huyện đạt kết quả tốt.

+ Tổ chức thâm nhập, gặp gỡ thực hiện bước ba gặp bốn biết, quản lý tốt số công dân trong diện nhập ngũ.

+ Tổ chức hội nghị tặng quà gặp mặt và tiễn đưa công dân lên đường nhập ngũ,bàn giao quân cho BCHQS huyện.

2, Thời gian tổ chức:

- Ngày 5/10/ 2020 họp cán bộ TĐT tổ chức triển khai khảo sát năm nguồn thời gian khảo sát từ ngày 05/10 đến 10/10/2020.

- Từ ngày 10/10- 14/10/2020 họp HĐNVQS xã, mở rộng đến trưởng thôn. Tổng kết công tác tuyển quân năm 2020, xét duyệt danh sách công dân gọi khám tuyển, tổ chức viết thông báo và cấp thông báo đến các công dân trong diện gọi khám sơ tuyển.

- Ngày 16 (hoạc 18)/10/2020 tổ chức họp thường trực HĐNVQS xã thông nhất quyết định giao chỉ tiêu gọi khám tuyển cho các thôn.

- Ngày 20/10/2020 Ban chỉ huy quân sự xã tổ chức giao ban TĐT và báo cáo kết quả cấp thông báo.

- Ngày 30/10/2020 tiếp tục cấp thông báo lần 2 cho công dân và gia đình ấn định ngày khám tuyển.

- Ngày 05/11/2020 họp hội đồng sơ khám tuyển và phân công các thành viên trong công tác khám sơ tuyển tại xã.

- Dự kiến thời gian khám sơ tuyển vào ngày 10/11/2020 tổ chức sơ khám tuyển tại xã.

Thời gian khám vét vào ngày 14/11/2020, kết thúc sơ tuyển báo cáo danh sách hoàn tất mọi hồ sơ công dân đủ tiêu chuẩn khám tuyển tại huyện về BCHQS huyện, địa điềm khám sơ tuyển tại trạm y tế.

- Dự kiến ngày 05 đến 11/12/2020 tổ chức đưa công về huyện khám sức khỏe, xét nghiệm HIV, xét nghiệm ma tuý. (Có thông báo cụ thể cho các công dân và đơn vị sau)

- Dự kiến thời gian tổ chức thâm nhập, liên hoan tặng quà, cấp phát quân, chốt quân số nhập ngũ từ ngày 10/01/ đến ngày 15/01/2021.

- Dự kiến thanh niên lên đường nhập ngũ từ cuối tháng 02/ 2021 và đầu tháng 03/ 2021 hội đồng NVQS xã tổ chức giao quân cho huyện và đơn vị.

IV, Nhiệm vụ của các thành viên HĐNVQS xã, các ngành:


Cơ quan BCHQS xã là cơ quan tham mưu chính cho HĐNVQS xã trong toàn bộ các bước. cần phân công các đ/c chí trong Ban CHQS xã đảm nhiệm các nội dung công việc, trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân.

Các ngành có liên quan, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức phối hợp thực hiện tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự tạo nhận thức đến con em hội viên mình trong việc chấp hành thông báo khám sở tuyển của HĐNVQS xã.

Các đ/c thành viên HĐNVQS xã được phân công phụ trách các thôn, bán cơ sở để cùng với các thôn động viên đủ chỉ tiêu (TN) gọi khám, và gọi nhập ngũ

Trạm Trưởng tạm y tế có trách nhiệm tham mưu thành lập HĐKSK và tham mưu tổ chức khám sở tuyển đúng thời gian và đảm bảo hướng dẫn của trên. Phối hợp với Ban CHQS xã, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân viên tổ chức tốt công tác khám sơ tuyển tại trạm.

Cán bộ văn hoá xã phối hợp với trường PTCS rà soát về chất lượng văn hoá của các công dân trong diện gọi khám và nhập ngũ. Chỉ đạo đài truyền thanh xã tổ chức tập trung tuyên truyền tốt Luật NVQS, kế hoạch, Thông báo danh sách (TN) gọi khám, Quyết định giao chỉ tiêu của HĐNVQS xã.

TĐT có vai trò tham mưu cho cấp ủy, trưởng thôn về nhiệm vụ trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch.

Các cấp ủy Đảng tổ chức thực hiện tốt NQ của Đảng ủy về nhiệm vụ tuyển quân năm 2020

Ban công an xã phối hợp với BCHQS xã để năm trắc tình hình về chất lượng chính trị của công dân trúng tuyển. Quản lý tốt công dân trong diện khám tuyển và gọi nhập ngũ. Thực hiện tốt nhiệm vụ An ninh trong ngày khám sơ tuyển tại xã, quản lý công dân tham gia khám tuyển tại huyện. Tham mưu cho HĐNVQS xã, chủ tịch UBND xã xử lý các công dân vị phạm không tham gia khám tuyển NVQS.

Cán bộ tư pháp, bộ phận một cửa tập trung phối hợp với Ban CHQS xã quản lý tốt số công dân trong diện gọi khám không giao dịch hồ sơ với các công dân đã có trong danh sách và có thông báo, lệnh gọi khám.

Cán bộ tài chính kế toán xã có nhiệm vụ tham mưu cho HĐNVQS xã về kinh phí phục vụ nhiệm vụ tuyển gọi công dân nhập ngũ.

III. Kinh phí tổ chức thực hiện:

- Bao gồm các kinh phí sau:

+ Kinh phí phục vụ khảo sát điều tra.

+ Kinh phí phục vụ tổng kết công tác tuyển quân năm 2020 và họp xét công dân gọi khám, nhập ngũ của HĐNVQS xã, kinh phí tổ chức khám tuyển xã tới huyện, in ấn hồ sơ, chụp ảnh hoàn thiện hồ sơ, giao quân.

+ Kinh phí gặp mặt tặng quà công dân lên đường nhập ngũ.

Đây là toàn bộ kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021 UBND xã, HĐNVQS xã yêu cầu các ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Nơi nhận TM: HĐNVQS XÃ THIỆU GIANG

- Đảng ủy(b/c) CHỦ TỊCH

- Ban CHQS huyện(b/c)

- Các ngành (t/h)


- Các Đ/C TT( t/h)

- Lưu VP

Nguyễn Văn Chinh

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THIỆU GIANG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: …. /QĐ - UBND Thiệu Giang, ngày..... tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự xã

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THIỆU GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 Căn cứ Luật NVQS công bố ngày 19 tháng 6 năm 2015.

Theo đề nghị của ông; Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy QS xã Thiệu Giang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã gồm các ông bà có tên sau:


1. Ông:

2. Ông:

3. Ông:

4. Ông:

5. Ông:

6. Ông:

7. Ông:

8. Ông:

9. Ông: 10.Ông 11.Ông 12.Ông: 13.Ông: 14.Ông:

15. Ông:

16. Ông:

17. Bà:

18. :

19. Bà:

20.

Nguyễn Văn Chinh

Lê Đình Cường Đặng Đình Quang Nguyễn An Ninh Lê Văn Công

Lê Văn Thao Phạm Minh Tý Lê Văn Hùng Trịnh Sóng Biển

Phạm Trung Hiếu Lê Quang Điện

Nguyễn Xuân Cường Phan Thạch Chung Nguyễn Văn Trường Lê Văn Tình

Trần Văn Hài Lê Thị Ngoan Hoàng Thị Hằng Lê Thị Thu

Lê Thị Tâm

CT: UBND xã

PCT; UBND xã

CHT, Ban CHQS Trưởng CA xã CHP; Ban CHQS xã PCT; HĐND xã CT: MTTQ

CT; HND xã PCT; HCCB xã

PCA xã

Trưởng trạm y tế CB: VP: UBND

Cán bộ CS-VH xã BT Đoàn xã

ĐUV: PCTUBMTTQ xã TĐ- TT xã

CN; UBKT- VP ĐU CT HPN xã

Cán bộ TP xã Cán bộ KT xã

CT: HĐNVQS xã

PCT: HĐNVQ xã PCT: TT- HHĐNVQS xã

PCT: HĐNVQS xã quản lý CD Ủy viên

Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên

Ủy viên

Điều II: Hội đồng NVQS xã có nhiệm vụ tham mưu cho UBND xã Thiệu Giang về việc tuyên truyền rộng khắp Luật NVQS năm 2015 đến với cán bộ, Đảng viên, nhân dân trên địa bàn xã .

Thực hiện công tác tổng kết công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và thực hiện tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021 đảm bảo chỉ tiêu UBND huyện Thiệu Hoá giao hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2021.

Tổ chức rà soát chốt danh sách công dân trong diện gọi khám tuyển. Chỉ đạo các thôn điều động, động viên công dân trong diện gọi khám thực hiện tốt công tác gọi khám sơ tuyển và khám tuyển. Đồng thời tham mưu cho UBND xã xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm Luật NVQS.

Điều III: Ông cán bộ văn phòng UBND xã và các ông bà có tên ở điều một chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi nhận CHỦ TỊCH

- Đảng ủy (b/c)

- BCHQS huyện (b/c)

- Các đ/c có tên ở điều 1(t/h)

- Lưu VP- UBND

Nguyễn Văn Chinh


DANH SÁCH

Phân công cán bộ phụ trách công tác tuyển chọ công dân nhập ngũ 2021

(Kèm theo quyết định số:....../ QĐ- UBND ngày / 2020)

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG

1

Nguyễn Văn Chinh

CT: UBND xã

CT: HĐNVQS xã PT chung

2

Lê Đình Cường

PCT; UBND xã

PCT: HĐNVQ xã PT chung

3

Đặng Đình Quang

CHT, Ban CHQS

PCT: TT- HĐNVQS xã tham mưu chính

4

Nguyễn An Ninh

Trưởng CA xã

PCT: HĐNVQS xã phụ trách công

tác an ninh, chất lượng chính trị, quản lý CD và xử lý công dân vi phạm

5

Lê Văn Công

CHP; Ban CHQS

TDKT, Thâm nhập, lập hồ sơ quân

nhân


6

Lê Văn Thao

PCT; HĐND xã

Chỉ đạo PT thôn Vĩnh Xuân

7

Phạm Minh Tý

CT: MTTQ xã

Chỉ đạo PT thôn 1(Đường Thôn)

8

Lê Văn Hùng

CT; HND xã

Chỉ đạo PT thôn 6(Trung Thành)

9

Trịnh Song Biển

PCT; HCCB xã

PT thôn Đa Lộc

10

Phạm Trung Hiếu

PCA xã

PT công tác an ninh, theo dõi công

dân tham ra sơ khám tuyển.

11

Lê Quang Điện

Trưởng trạm y tế

PT khám tuyển, hồ sơ sức khoẻ

12

Nguyễn Xuân Cường

CB: VP: UBND

PT thôn Trung Thôn và cơ sở vật chất

phục vụ hội nghị, công tác khám tuyển

13

Phan Thạch Chung

Cán bộ CS-VH xã

PT công tác TT và Thôn 6, phối hợp

với trường PTCS công tác rà soát trịnh độ văn hoá công dân.

14

Nguyễn Văn Trường

BT Đoàn xã

Chỉ đạo, PT thôn Trung Thôn, làm hồ

sơ đoàn viên tổ chức kết nạp đoàn cho công dân nhập ngũ.

15

Lê Văn Tình

ĐUV:

PCTUBMTTQ xã

Chỉ đạo phụ trách thôn Đa Lộc

16

Trần Văn Hài

TĐ- TT xã

PT TT Luật NVQS, kế hoạch, thông

báo về công tác tuyển quân

17

Lê Thị Ngoan

CN; UBKT- VP

ĐU

Chỉ đạo, PT Thôn Vân Điền

18

Hoàng Thị Hằng

CT HPN xã

Chỉ đạo, PT thôn 2(Hưng Thôn)

19

Lê Thị Thu Hà

Cán bộ TP xã

PT công tác theo dõi công dân tại

phòng một cửa

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THIỆU GIANG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: ..... / QĐ- UB Thiệu Giang, ngày 2 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo khám sơ tuyển

Thực hiện nghiã vụ quân sự (NVQS) năm 2020

CHỦ TỊCH UBND XÃ THIỆU GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015


Căn cứ Luật NVQS công bố ngày 19 tháng 6 năm 2015.

Theo đề nghị của ông chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy QS xã Thiệu Giang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thành lập Ban chỉ đạo khám sức khỏe sơ tuyển NVQS năm 2021 gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông:

2. Ông:

3. Ông:

4. Ông:

5. Ông:

6. Ông:

7. Ông:

8. Ông: 9.Ông: 10.Ông:

11. Ông:

Nguyễn Văn Chính Lê Đình Cường

Đặng Đình Quang Nguyễn An Ninh Lê Văn Công

Phạm Trung Hiếu Nguyễn Xuân Cường Nguyễn văn Trường Lê Quang Điện

Trần Văn Hài Phan Thạch Chung

CT: UBND xã PCT; UBND xã

CHT BanCHQS xã Trưởng CA xã CHP BanCHQS xã PCA xã

Công chức VP BT: Đoàn xã

Trưởng trạm y tế Trưởng đài

Cán bộ VH xã

Trưởng ban Phó ban

Phó ban thường trực

Phó ban phụ trách - AN

Ban viên ; PT gọi KT,làm hồ sơ Ban viên PT: TD gọi công dân Ban viên thư ký

Ban viên; động viên

Ban viên; Khám tuyển Ban viên tuyên truyền Ban viên; TT- TT

Điều II: Ban chỉ đạo khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự có nhiệm vụ khám sức khỏe cho công dân trọng diện gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.Trong quá trình thực hiên thường xuyên báo cáo tiến độ, các vướng mắc về HĐNVQS xã.

Thực hiện đúng quy chế khám sơ tuyển, các tiêu chuẩn khám tuyển.Thiết lập văn bản công dân vị phạm quy chế khám tuyển báo cáo về HĐNVQS xã để xử lý theo Luật.

Tổ chức khám sơ tuyển đúng thời gian, đúng địa điểm, lập danh sách báo cáo kết quả những công đủ điều kiện sức về HĐNVQS xã. Nếu thiếu tiếp tục thực hiện khám bổ xung. Hết nhiệm vụ khám tuyển tự giải tán.

Điều III: Ông cán bộ văn phòng UBND xã và các ông bà có tên ở điều một chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận CHỦ TỊCH

- Đảng ủy (b/c)

- BCHQS huyện (b/c)

- Các đ/c có tên ở điều 1(t/h)

- Lưu VP- UBND

Nguyễn Văn Chinh

UBND XÃ THIỆU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ....../QC- HĐNVQS Thiệu Giang, ngày tháng năm 2020

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Thiệu Giang


Căn cứ Luật chính quyền địa phương ngày 19/ 6/2015. Căn cứ vào Luật nghĩa vụ quân sự ngày 19/ 6/2015.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thiệu Giang xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng NVQS, tổ chức hoạt động Hội đồng NVQS như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã (HĐNVQS) ban hành quy chế này thống nhất về công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, quyết định các vấn đề về Nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định của Luật.

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tập thể HĐNVQS và các thành viên HĐNVQS.

Điều 2: Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã căn cứ vào Quyết định giao chỉ tiêu nhập ngũ của huyện, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, chủ trương NQ lãnh đạo của Đảng uỷ, kế hoạch của HĐNVQS, tình hình nhiệm vụ cụ thể của địa phương và MTTQ, các đoàn thể, ban ngành có liên quan đến thực hiện Nghĩa vụ quân sự.

Điều 3: Tổ chức và hoạt động của HĐNVQS đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành thường xuyên trực tiếp của Chủ tịch UBND xã. Mọi thành viên, mọi tổ chức có trách nhiệm và tạo mọi điều kiện cho HĐNVQS hoạt động. Đồng thời phát huy, duy trì công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong xã.

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Điều 4: Hội đồng Nghĩa vụ quân sự được thành lập theo Điều 36 của Luật NVQS năm 2015 để UBND cùng cấp thực hiện pháp Luật về NVQS. Thành phần của Hội đồng NVQS cấp xã gồm:

Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Chủ tịch UBND xã;

Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS chung là đồng chí Phó chủ tịch UBND xã, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã;

Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Trưởng Công an xã;

Các ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự là người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh huyện và một số cơ quan, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định.

Điều 5: Hội đồng Nghĩa vụ quân sự làm việc theo nguyên tắc tập thể; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cùng cấp (cấp xã) về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự tại địa phương; Nghị quyết của Hội đồng phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.


Điều 6: Hội đồng Nghĩa vụ quân sự có trách nhiệm phân công công tác các thành viên phụ trách theo dõi, chỉ đạo địa bàn cơ sở; mỗi thành viên HĐNVQS chỉ đạo 1 thôn.

CHƯƠNG III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Điều 7: Nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã.

1- Giúp Ủy ban nhân dân cấp thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự và chỉ đạo, hướng dẫn các Trưởng thôn thực hiện tốt các công tác thực hiện NVQS; Nhất là công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ.

2- Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quyết định công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

3- Giúp Ủy ban nhân dân tổ chức bàn giao công dân được gọi nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho huyện, tổ chức đăng ký, quản lý, điều động hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ.

4- Giúp Ủy ban nhân dân xã kiểm tra, việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội và quản lý công dân trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương.

5- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Điều 8: Quyền hạn của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã. a- Cơ quan quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự:

Ủy ban nhân dân xã thống nhất quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự trên địa bàn

xã.

Ban Chỉ huy quân sự xã chịu trách nhiệm giúp UBND xã thực hiện quản lý nhà

nước về nghĩa vụ quân sự.

Công an xã chịu trách nhiệm giúp UBND xã quản lý về công dân cùng với Ban CHQS xã tham mưu cho UBND – HĐNVQS xã tổ chức thông báo đến công dân tham gia khám tuyển và quản lý chặt trẽ công dân. Tham mưu cho UBND xã xử lý các công dân vị phạm về nghĩa vụ quân sự.

Các ban, ngành, Uỷ ban mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã thực hiện quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự theo chức năng thẩm quyền.

b- Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã :

Tham gia ý kiến vào việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi công dân, góp ý phê bình cán bộ đảng viên thực hiện chưa đúng trách nhiệm, quyền hạn trong việc thực hiện NVQS.

Phản ánh những vấn đề chưa thống nhất chỉ đạo giữa HĐNVQS với các ngành chức năng và địa phương. Tuyệt đối chấp hành ý kiến chỉ đạo của thường vụ Đảng ủy, cơ quan quân sự cấp trên.


Điều 9: Nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan quân sự xã (cơ quan thường trực giúp về chuyên môn cho HĐNVQS):

Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về Nghĩa vụ quân sự.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện Nghĩa vụ quân sự.

Phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về Nghĩa vụ quân sự.

Kiểm tra, khen thưởng, xử lý vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo về Nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Tổng kết công tác thi hành pháp luật về Nghĩa vụ quân sự, tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.

Chương IV

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CỦA HĐNVQS XÃ

Điều 10: Chế độ sinh hoạt thường kỳ.

- Mỗi giai đoạn quan trọng trong tiến trình kế hoạch thời gian tổ chức hội nghị toàn thể HĐNVQS để bàn bạc, thống nhất đánh giá kết quả thực hiện, triển khai kế hoạch nhiệm vụ tiếp theo (nội dung cụ thể cho HĐNVQS phối hợp với các ban ngành, các thành viên HĐNVQS để chuẩn bị).

Điều 11: Sinh hoạt bất thường.

Khi đa số nhiều thành viên HĐNVQS đề nghị, vượt quá thẩm quyền chỉ đạo của các thành viên mà phía dưới cơ sở không giải quyết được thì Chủ tịch Hội đồng triệu tập toàn thể HĐNVQS để tổ chức hội nghị nghe các ý kiến của các thành viên HĐNVQS và cơ quan thường trực báo cáo hoặc nghe quán triệt nội dung do HĐNVQS triển khai, kết luận giải quyết những vấn đề cấp bách.

Điều 12: Kiện toàn và bổ sung Hội đồng NVQS.

Sau khi mỗi lần Đại hội Đảng, HĐND nhiệm kỳ 5 năm, hàng năm 1 lần (theo kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm) được tổ chức tiến hành kiện toàn, bổ sung để hoạt động của HĐNVQS trong thực hiện nghĩa vụ quân sự hàng năm theo kế hoạch của trên bảo đảm thống nhất và hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Chương V

CÁC MỐI QUAN HỆ

Điều 13: Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phải phục tùng sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo quản lý nhà nước và điều hành của UBND, thống nhất chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phải tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu, trả lời những kiến nghị của các thôn, các ngành, đoàn thể và tạo điều kiện thuận lợi quyền bình đẳng, dân chủ cho công dân thực hiện Nghĩa vụ quân sự.


Chương VI

CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH CHO HĐNVQS

Điều 14: Giao cho bộ phận Tài chính tham mưu cho UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã khai thác nguồn đảm bảo kinh phí cho nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm theo Luật ngân sách.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15: Quy chế này được phổ biến đến mọi thành viên trong Hội đồng NVQS huyện để thực hiện.

QUÂN SỰ

Nơi nhận:

- Ban CHQS huyện (để B/c);

- Đảng ủy, TT. HĐND-UBND;

- Các thành viên HĐNVQS;

- Lưu: VT, QS,

Nguyễn Văn Chinh

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT