Bài tuyên truyền công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 26/08/2019 00:00:00

Ngày 19/8/2019 Dịch tả lợn Châu Phí tái phát trở lịa Ngày 19/8 2019 UBND huyện Thiệu Hóa công bố lại Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Thiệu Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TB-UBND Thiệu Giang, ngày 23 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn bổ sung một số biện
pháp phòng, chống bệnh DTLCP

Kính thưa: Toàn thể các đ/c cán bộ và nhân dân trên toàn xã.

Hiện nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) vẫn diễn biến rất phức tạp, trên địa bàn xã Thiệu Giang , tính đến thời điểm nay đã có 03 hộ có lợn chết trên địa bàn đó là hộ ông Lê Văn Thọ thôn Trung Thôn, hộ ông Lê Ngọc Cao (Hưng lâm) thôn 6, hộ ông Hàn Duyên Tính thôn Đa Lộc, tổng trên địa bàn xã đã tiêu hủy 75 con lợn, tổng trọng lượng 4.610kg. Vậy UBND xã thông báo đến nhân dân nắm bắt về tình hình dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi và hướng dẫn mới về xử lý ổ dịch trên địa bàn xã

+ Đối với xử lý lợn tại các hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh DTLCP.

- Tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả dương tính với mầm bệnh DTLCP.

- Trong cùng ô chuồng, dãy chuồng có lợn chết thì tiêu hủy nhưng con chết, những con khỏe trong ô chuồng đó được nuôi cách ly và theo dõi tình hình sức khỏe, chăm sóc đặc biệt những con khỏe còn lại, nếu thấy lợn chết nhiều thì buộc phải tiêu hủy ô chuồng đó.

- Đối với lợn khỏe mạnh trong cùng ô chuồng, dãy chuồng với lợn mắc bệnh, được lấy mẫu và có kết quả âm tính với mầm bệnh DTLCP thì được nuôi cánh ly hoặc được giết mổ để tiêu thụ tại địa bàn cấp huyện.

+ Mức hỗ trợ với lợn bị tiêu hủy do mắc dịch bệnh, dịch tả lợn Châu phi theo Quyết định số 793/QĐ-TTg 2019 của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/6/2019. Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân mức hỗ trợ như sau:

a) Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi;

b) Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi.

+ UBND xã Thông báo đến nhân dân thực hiện tốt nội dung sau:

- Các hộ chăn nuôi thường xuyên tiêu độc khử trùng bằng hóa chất 1 ngày/1 lần. và vôi bột rắc xung quanh chuồng nuôi để phòng chống bệnh DTLCP.

- Các hộ có nuôi lợn thì đến đăng ký số lượng chăn nuôi lợn với đ/c Trưởng thôn để làm cơ sở hỗ trợ khi có dịch.

- Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp không được xuất đàn lợn, không được nhập đàn lợn về nuôi, Nếu đàn lợn bị dịch bệnh có lệch với đàn lợn khi khai báo với trưởng thôn, thì nhà nước sẽ không hỗ trợ hộ chăn nuôi đó.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

(Đã Ký)

Cao Văn Tá

Bài tuyên truyền công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Đăng lúc: 26/08/2019 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 19/8/2019 Dịch tả lợn Châu Phí tái phát trở lịa Ngày 19/8 2019 UBND huyện Thiệu Hóa công bố lại Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Thiệu Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TB-UBND Thiệu Giang, ngày 23 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn bổ sung một số biện
pháp phòng, chống bệnh DTLCP

Kính thưa: Toàn thể các đ/c cán bộ và nhân dân trên toàn xã.

Hiện nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) vẫn diễn biến rất phức tạp, trên địa bàn xã Thiệu Giang , tính đến thời điểm nay đã có 03 hộ có lợn chết trên địa bàn đó là hộ ông Lê Văn Thọ thôn Trung Thôn, hộ ông Lê Ngọc Cao (Hưng lâm) thôn 6, hộ ông Hàn Duyên Tính thôn Đa Lộc, tổng trên địa bàn xã đã tiêu hủy 75 con lợn, tổng trọng lượng 4.610kg. Vậy UBND xã thông báo đến nhân dân nắm bắt về tình hình dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi và hướng dẫn mới về xử lý ổ dịch trên địa bàn xã

+ Đối với xử lý lợn tại các hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh DTLCP.

- Tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả dương tính với mầm bệnh DTLCP.

- Trong cùng ô chuồng, dãy chuồng có lợn chết thì tiêu hủy nhưng con chết, những con khỏe trong ô chuồng đó được nuôi cách ly và theo dõi tình hình sức khỏe, chăm sóc đặc biệt những con khỏe còn lại, nếu thấy lợn chết nhiều thì buộc phải tiêu hủy ô chuồng đó.

- Đối với lợn khỏe mạnh trong cùng ô chuồng, dãy chuồng với lợn mắc bệnh, được lấy mẫu và có kết quả âm tính với mầm bệnh DTLCP thì được nuôi cánh ly hoặc được giết mổ để tiêu thụ tại địa bàn cấp huyện.

+ Mức hỗ trợ với lợn bị tiêu hủy do mắc dịch bệnh, dịch tả lợn Châu phi theo Quyết định số 793/QĐ-TTg 2019 của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/6/2019. Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân mức hỗ trợ như sau:

a) Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi;

b) Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi.

+ UBND xã Thông báo đến nhân dân thực hiện tốt nội dung sau:

- Các hộ chăn nuôi thường xuyên tiêu độc khử trùng bằng hóa chất 1 ngày/1 lần. và vôi bột rắc xung quanh chuồng nuôi để phòng chống bệnh DTLCP.

- Các hộ có nuôi lợn thì đến đăng ký số lượng chăn nuôi lợn với đ/c Trưởng thôn để làm cơ sở hỗ trợ khi có dịch.

- Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp không được xuất đàn lợn, không được nhập đàn lợn về nuôi, Nếu đàn lợn bị dịch bệnh có lệch với đàn lợn khi khai báo với trưởng thôn, thì nhà nước sẽ không hỗ trợ hộ chăn nuôi đó.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

(Đã Ký)

Cao Văn Tá

Từ khóa bài viết: