thông báo

Ngày 29/06/2018 00:00:00

tình hình sâu bệnh

Thông báo tình hình sâu bệnh
Kính gửi nhân dân trong toàn xã hiện nay tình hình sâu bệnh đang pháp triển mạnh. Đặc biệt là sâu cuốn lá....