kÕ ho¹ch Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn xã Thiệu Giang

Đăng lúc: 07/10/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. Với chủ đề (Cùng hành động để thay đổi thế giới) và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
UBND xã Thiệu Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.Mục đích:
Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức và tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã về tầm quan trọng trong của công tác bảo vệ môi trường (BVMT), bảo vệ đa dạng sinh học.
2. Yêu cầu
Tổ chức chuỗi hoạt bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 phải được diễn ra một cách đồng bộ và thu hút được sự quan tâm và tham gia hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trên địa bàn xã.
Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, đoàn thể, các thôn trên địa bàn xã để tổ chức thành công các hoạt động BVMT hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các nội dung của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Đa dạng sinh học; Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Công ước về đa dạng sinh học và Công ước quốc tế về buôn bán các loại động thực vật hoang dã nguy cấp và các văn bản dưới Luật….; Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh về quy định chi tiết quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải rắn tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên toàn xã.
2. Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về chủ đề bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên tại công sở, trường học, trạm y tế, khu dân cư, nơi công cộng, nơi đông người qua lại...
3. Kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân.
4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường.
5. Tổ chức thu gom, xử lý rác thải bao bì đựng hoá chất bảo vệ thực vật
trên đồng ruộng bỏ vào các thùng bê tông có nắp đậy.
6. Rác thải nguy hại phát sinh từ sinh hoạt được phân loại, vào các túi,
thùng riêng
chuyển về nhà chứa rác thải nguy hại tại thôn 2, cùng với rác thải đồng ruộng để UBND thực hiện thu gom xử lý theo đúng quy định
8212068985967829df5f960a6fd670ae.jpg
7. Tuyên truyền nhân rộng mô hình Phụ nữ phân loại rác thải tại nguồn và
sự vào cuộc của các đoàn thể khác, đây là một trong số các nhiệm vụ rất quan
trọng mà nếu làm tốt, công tác thu gom xử lý sẽ đạt hiệu quả cao nhất.
8.Hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh môi trường
quanh khu vực mình sinh sống, thu gom, phân loại và xử lý tại chỗ đối với rác
thải sinh hoạt; Hướng dẫn người dân tận dụng tái sử dụng các phụ phẩm trong
nông nghiệp, hạn chế việc đốt chất thải nông nghiệp sau thu hoạch; thu gom, xử
lý chất thải trong chăn nuôi.
9. Tổ chức làm sạch đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, nơi họp
chợ, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải. Trồng, chăm sóc và
bảo vệ cây xanh nhằm tạo cảnh quan vệ sinh môi trường sạch, đẹp.
10. Phát huy tốt mô hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quản lý vệ sinh môi trường ở quy mô nhỏ để thực hiện có hiệu quả công tác BVMT.
11. Đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 vào ngày 08/10 và ngày 09/10/2022 trên địa bàn xã theo nội dung kế hoạch này.
12 Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện. Biểu dương khen thưởng tổ chức cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ môi trường.
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Các cơ quan, đơn vị, các thôn dựa trên kế hoạch này chủ động tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (qua đ/c Trịnh Hà ĐC-NN- Môi trường) vào ngày 09/10/2022 để tổng hợp báo cáo UBND huyện.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp Môi trường năm 2022.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Địa chính – NN &MT.
- Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
- Chủ động phối hợp với các ngành, các đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt Kế hoạch.
- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác triển khai thực hiện Kế hoạch tại các thôn, trường học, trạm y tế…và tổng hợp kết quả, báo cáo về UBND huyện.
2. Công chức Văn hóa – xã hội.
Tổ chức tuyên truyền, đưa các tin bài về bảo vệ môi trường trong thời gian hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
3. Các đơn vị trường học, trạm y tế: Tổ chức các hoạt động thực hiện tốt Kế hoạch.
4. Các đơn vị thôn.
Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 của UBND xã, phổ biến đến nhân dân trong thôn và ra quân triển khai thực hiện.
5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.
- Chỉ đạo theo ngành dọc để các Chi hội, chi đoàn tích cực phối hợp, tham gia hưởng ứng Kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn xã; các đơn vị thôn, trường trạm, MTTQ và các đoàn thể, các ban ngành, căn cứ Kế hoạch nghiêm túc tổ chức thực hiện.
(Chủ tịch Nguyễn Văn Chinh)

kÕ ho¹ch Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn xã Thiệu Giang

Đăng lúc: 07/10/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. Với chủ đề (Cùng hành động để thay đổi thế giới) và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
UBND xã Thiệu Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.Mục đích:
Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức và tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã về tầm quan trọng trong của công tác bảo vệ môi trường (BVMT), bảo vệ đa dạng sinh học.
2. Yêu cầu
Tổ chức chuỗi hoạt bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 phải được diễn ra một cách đồng bộ và thu hút được sự quan tâm và tham gia hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trên địa bàn xã.
Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, đoàn thể, các thôn trên địa bàn xã để tổ chức thành công các hoạt động BVMT hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các nội dung của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Đa dạng sinh học; Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Công ước về đa dạng sinh học và Công ước quốc tế về buôn bán các loại động thực vật hoang dã nguy cấp và các văn bản dưới Luật….; Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh về quy định chi tiết quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải rắn tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên toàn xã.
2. Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về chủ đề bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên tại công sở, trường học, trạm y tế, khu dân cư, nơi công cộng, nơi đông người qua lại...
3. Kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân.
4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường.
5. Tổ chức thu gom, xử lý rác thải bao bì đựng hoá chất bảo vệ thực vật
trên đồng ruộng bỏ vào các thùng bê tông có nắp đậy.
6. Rác thải nguy hại phát sinh từ sinh hoạt được phân loại, vào các túi,
thùng riêng
chuyển về nhà chứa rác thải nguy hại tại thôn 2, cùng với rác thải đồng ruộng để UBND thực hiện thu gom xử lý theo đúng quy định
8212068985967829df5f960a6fd670ae.jpg
7. Tuyên truyền nhân rộng mô hình Phụ nữ phân loại rác thải tại nguồn và
sự vào cuộc của các đoàn thể khác, đây là một trong số các nhiệm vụ rất quan
trọng mà nếu làm tốt, công tác thu gom xử lý sẽ đạt hiệu quả cao nhất.
8.Hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh môi trường
quanh khu vực mình sinh sống, thu gom, phân loại và xử lý tại chỗ đối với rác
thải sinh hoạt; Hướng dẫn người dân tận dụng tái sử dụng các phụ phẩm trong
nông nghiệp, hạn chế việc đốt chất thải nông nghiệp sau thu hoạch; thu gom, xử
lý chất thải trong chăn nuôi.
9. Tổ chức làm sạch đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, nơi họp
chợ, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải. Trồng, chăm sóc và
bảo vệ cây xanh nhằm tạo cảnh quan vệ sinh môi trường sạch, đẹp.
10. Phát huy tốt mô hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quản lý vệ sinh môi trường ở quy mô nhỏ để thực hiện có hiệu quả công tác BVMT.
11. Đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 vào ngày 08/10 và ngày 09/10/2022 trên địa bàn xã theo nội dung kế hoạch này.
12 Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện. Biểu dương khen thưởng tổ chức cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ môi trường.
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Các cơ quan, đơn vị, các thôn dựa trên kế hoạch này chủ động tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (qua đ/c Trịnh Hà ĐC-NN- Môi trường) vào ngày 09/10/2022 để tổng hợp báo cáo UBND huyện.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp Môi trường năm 2022.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Địa chính – NN &MT.
- Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
- Chủ động phối hợp với các ngành, các đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt Kế hoạch.
- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác triển khai thực hiện Kế hoạch tại các thôn, trường học, trạm y tế…và tổng hợp kết quả, báo cáo về UBND huyện.
2. Công chức Văn hóa – xã hội.
Tổ chức tuyên truyền, đưa các tin bài về bảo vệ môi trường trong thời gian hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
3. Các đơn vị trường học, trạm y tế: Tổ chức các hoạt động thực hiện tốt Kế hoạch.
4. Các đơn vị thôn.
Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 của UBND xã, phổ biến đến nhân dân trong thôn và ra quân triển khai thực hiện.
5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.
- Chỉ đạo theo ngành dọc để các Chi hội, chi đoàn tích cực phối hợp, tham gia hưởng ứng Kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn xã; các đơn vị thôn, trường trạm, MTTQ và các đoàn thể, các ban ngành, căn cứ Kế hoạch nghiêm túc tổ chức thực hiện.
(Chủ tịch Nguyễn Văn Chinh)
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT